Follow us on Facebook

Prezentacja wirtualnej trasy turystycznej

We wtorek, 22 września 2020 roku, Centrum Inicjatyw Regionalnych Wołynia w Łucku oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie - partnerzy projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii” zorganizowali wspólnie transgraniczną wideokonferencję dla przedstawicieli samorządów, instytucji kultury i osób reprezentujących szeroko rozumianą branżę turystyczną. Jej celem była oficjalna prezentacja nowo utworzonej trasy turystycznej „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków” oraz podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

 Wirtualny szlak, który jest głównym produktem zrealizowanego projektu,  to owoc  badań źródeł  historycznych z zakresu działalności rodu książęcego Sanguszków na obszarze województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego prowadzonych przez dwóch ekspertów, polskiego i ukraińskiego. Na podstawie przedstawionych wyników badań, na zorganizowanym w tym celu seminarium w lutym 2020 roku partnerzy projektu wraz z przedstawicielami samorządowych instytucji kultury, wytyczyli zarys trasy turystycznej obejmującej najważniejsze obiekty i pamiątki po tym znamienitym rodzie.

Następnie szlak został szczegółowo opracowany i opisany w trójjęzycznym drukowanym przewodniku oraz aplikacji mobilnej. Z powodu zamknięcia granic odbyły się dwa równoległe wyjazdy promujące trasę oddzielnie po polskiej i ukraińskiej stronie.

W trakcie konferencji podsumowującej przypomniano najważniejsze etapy projektu, potwierdzono osiągnięcie zakładanych wskaźników pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID 19, dyskutowano nad zachowaniem trwałości projektu i możliwością zwiększenia jego zasięgu w przyszłości,  a także zaprezentowano video spoty, które będą wykorzystywane do dalszej promocji szlaku.

Projekt był realizowany od listopada 2019 roku, a jego całkowity budżet wynosił  44,75 tys. EUR.