Follow us on Facebook

Prezentacja wyników badań w Chełmie.

Date

W dniu 20 lutego 2020 roku w Chełmie w Polsce miało miejsce seminarium, na którym zaprezentowano wyniki badań rodu książęcego Sanguszków. Wydarzenie to jest jednym z działań projektuWirtualna podróż ściezkami rodu ksiażęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińskiej i polskiej historii.

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Beneficjent) oraz Organizacja Obywatelska Centrum Regionalnych Inicjatyw Wołynia (Beneficjent Wiodący).

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele muzeów regionu transgranicznego, przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki, członkowie zespołu projektowego. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Najważniejszym celem seminarium była prezentacja wyników przeprowadzonych w ramach projektu badań  naukowych i historycznych źródeł  na temat życia i działalności rodu Sanguszków.

Dwóch ekspertów z Polski i Ukrainy zapoznawali się i analizowali dużą ilość źródeł pisemnych oraz materiałów archiwalnych  dotyczących historii rodu Sanguszków. W wyniku badań historycy zidentyfikowali obszar działalności rodu książęcego, wydarzenia, związane z miejscem pobytu przedstawicieli rodu, ich chronologię. Uczestnicy seminarium omówili i ocenili logikę wykładów, argumentację i dowody.

Rezultaty badań wzięto jako podstawę dla opracowania wirtualnego szlaku turystycznego.

Dodatkowo, podczas seminarium zaprezentowano ogólny zarys projektu, jego cel główny i cele szczegółowe, działania oraz oczekiwane rezultaty, które przyczynią się do wykorzystania  dziedzictwa historyczno kulturowego regionu transgranicznego i zwiększenia wiedzy z zakresu potencjału turystycznego oraz wzrostu atrakcyjności na wewnętrznych i zewnętrznych rynkach turystycznych.

W trakcie seminarium odbyła się żywa dyskusja, która pokazała wysokie zainteresowanie projektem oraz gotowość uczestników do wsparcia działań na każdym etapie realizacji projektu.